Arkiv

Artiklar

I arkivet har vi samlat några av Annas tidigare, men fortfarande relevanta artiklar om allt från ledarskap till könsroller.

Studentuppsatser

Studentuppsatser med koppling till vår verksamhet på temat ledarskap med genusperspektiv.

Event

10 november 2021: Samtalskväll på Bonnierförlagen

I Barbro Dahlbom-Hall senaste bok “Att vara kvinna över sitt liv” förmedlar Barbro sina erfarenheter av sitt livslånga jämställdhetsarbete. I boken presenteras 10 enkla budord för vägledning i konsten att ge sig själv rätten att styra vilken riktning livet ska ta och hur man tar sig vidare i yrkeslivet.

Under en inspirerande kväll på Bonnierförlagen samtalade Barbro Dahlbom-Hall och Anna Kowalska Lindberg om att vara kvinna över sitt liv. Ett givande och reflekterande samtal där Barbro tillsammans med Anna delade sina tankar och livserfarenheter över att vara kvinna, om det internaliserade kvinnoföraktet, vikten av att prata om makt, vilken makt kvinnor har och vilken makt kvinnor borde ha. Värdet av att vilja och välja att ta maken över sitt liv.

“Att vara kvinna över sitt liv” av Barbro Dahlbom-Hall finns att beställa här.

11 november 2021: Womentorprogrammet 2021

Womentor är ett strategiskt initiativ av IT&Telekomföretagen inom Almega och har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Värdföretaget för Womentorprogrammet 2021 var en av Animas uppdragsgivare Advania. På träffen den 11 november berättade Anna Kowalska Lindberg om vikten av ett inkluderande ledarskap och den obligatoriska ledarskapsutbildning hon har tagit fram för samtliga chefer på Advania. Ledarskapsutbildningen, som är helt unik, är en ögonöppnare som ger Advanias chefer både förståelse och verktyg för att leda och kommunicera mer inkluderande i syfte att attrahera, behålla och utveckla kvinnliga talanger över tid.
Läs mer om Womentor här.

Kvintorskap

Sommaren 2020 anordnades ett generationsöverskridande samtal mellan Barbro Dahlbom-Hall och Anna Söderlund. Ett samtal baserat på Barbros bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt” om att vara ung kvinna i dagens samhälle, att våga tro på sig själv och att hitta sin egen makt.
Läs Anna S tankar och reflektioner efter mötet.

Våra senaste frukostsamtal

Frukostsamtal 2 juli 2021: Innebär kvantitativ jämställdhet även kvalitativ jämställdhet?

Sambandet mellan kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet har studerats ända sedan 70-talet då Harvardprofessorn Rosabeth Moss Kanter ledde sin epokgörande studie “Men and Women of the Corporation”.

I en nyligen avslutad kandidatstudie på Uppsala universitet antyds återigen ett samband mellan den kvantitativa jämställdheten och likheten eller olikheten i upplevelser av arbetsmöjligheter och möjligheter att avancera mellan kvinnor och män. Studien visar att företag som är mer kvantitativt jämställda upplevs fördelaktiga av både män och kvinnor, medan företag som är mansdominerade upplevs mer fördelaktiga av män.

Studien har undersöka sambandet mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet på svenska börsnoterade företag. Den kvalitativa jämställdheten har utgångspunkt i två delar, upplevd arbetsmiljö och upplevda arbetsmöjligheter. Studien har jämfört skillnader och likheter inom dessa områden mellan kvinnor och män.

Den mest förekommande marknadsföringen som företag gör kopplat till jämställdhet bygger enbart på kvantitativ jämställdhet. Detta ger långt ifrån en fullständig bild av jämställdhet då den kvalitativa jämställdheten utelämnas. Detta är problematiskt och ett viktigt område att undersöka vidare.

Insamlade data från en självadministrerad enkätundersökning ligger till grund för den kvalitativa aspekten, den kvantitativa delen baseras på redan befintliga data i Allbrights årliga rapporter.

Frukostsamtal 11 juni 2021: The complexity of authentic leadership

Fler män än kvinnor upplever att deras kön/genus hindrar dem från att utöva autentiskt ledarskap. Det var en av slutsatserna som presenterades och diskuterades på vårt frukostsamtal  med flera professionella ledarutvecklare som deltagare.

Masterstudenterna Anna Söderlund & Josefine Wennerholm har under vårterminen 2021 genomfört en studie kring autentiskt ledarskap på Uppsala universitet. Deras arbete låg till grund för vårt frukostsamtal: “The Complexity of Authentic Leadership – an interdisciplinary study with mixed methods about the relationship between gender and authentic leadership”. Examensarbetet har genomförts med stöd av oss på Anima genom både Iwona Kuraszko Bolöv och Anna Kowalska Lindberg.

Studenterna avslutar sin uppsats med att poängtera att autentiskt ledarskap är ett relativt nytt, komplext och tvärvetenskapligt område som blir än mer komplext när man tar in kön och genus i betraktelsen av det. Här behövs många fler och djupare studier för att komma vidare i förståelsen av om och hur kön och genus hindrar oss att utöva autentiskt ledarskap.

Stort tack till alla som bidragit till undersökningen med enkätsvar! Det var guld värt för studenterna och som bidrag till vår förståelse av detta spännande ämne. Extra glädjande för mig är att de allra flesta som gått våra ledarskapsprogram “Mitt bästa sätt att leda” upplever sig kunna utöva autentiskt ledarskap!