Integritetspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten och är måna om skyddet av personuppgifter. Vi samlar in och behandlar person-uppgifter för att fullgöra avtal med våra kunder och för att marknadsföra vår verksamhet. Vi behandlar ej personuppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för verksamheten eller avtalade överenskommelser med våra kunder. Om du besöker www.anima.se och lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till behandling av dem och användning av “cookies”, i enlighet med denna policy. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för vår verksamhet.

1. Insamling och behandling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du anlitar en av våra konsulter, anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarier, tar del av information, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, svarar på enkäter, söker lediga tjänster, anmäler ditt intresse för anställning hos oss, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via e-post. Om du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till behandling av dessa, i enlighet med denna policy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta och hålls aktuella.

1.1 Kundavtal
Vi behandlar personuppgifter i samband med att avtal tecknas med våra kunder i syfte att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser. Uppgifterna samlas in från kunden själv och är nödvändiga för att kunna fullgöra våra uppdrag för kundens räkning. Personuppgifterna utgörs av namn, e-postadress och telefonnummer och lagras så länge som krävs enligt uppställda lagkrav. Ibland utförs feedbackenkäter i samband med ett kunduppdrag. Detta gör vi med hjälp av verktyget SurveyMonkey.

1.2  E-post
Vi hanterar inkommande e-post, t.ex. för att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder och svara på frågor om våra utbildningar och seminarier. E-posthanteringen baseras på ett berättigat intresse och är nödvändig för att bedriva verksamheten. När vi mottager ett mejl arkiveras det i den mån det finns en grund för detta, t.ex. om det är ärenderelaterat, eller för att möjliggöra fortsatt mejlkontakt. Finns inget ytterligare ändamål med mejlet raderas det.

1.3 Marknadsföring
Vi erbjuder både kostnadsfria och avgiftsbelagda utbildningar och seminarier. För att marknadsföra vår verksamhet samlar vi in personuppgifter för personer som kan ha ett intresse av att erhålla information om de tjänster vi erbjuder eller tidigare har visat intresse av vår verksamhet. För att marknadsföra seminarier använder vi oss av nyhetsbrevverktyget Mailchimp och Simple Signup. Vi samlar in namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter du väljer att lämna vid anmälan till en utbildning och seminarier. Varje mottagare kan när som helst enkelt och omedelbart avregistrera sig från våra sändlistor genom att klicka på en avregistreringslänk i mejlet.

1.4 Webbplats
På vår webbplats www.anima.se använder vi “cookies” i syfte att förbättra våra besökares upplevelse och funktionaliteten. Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på besökarens webbläsare eller enhet och som lagrar dennes användarpreferenser. På vår webbplats använder vi både s.k. permanenta cookies och sessioncookies. Permanenta cookies sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator och används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Sessioncookies lagras endast temporärt och försvinner när besökaren stänger ner sin webbläsare. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn). Våra besökare kan själva styra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sina webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om cookies blockeras eller raderas. Mer information om cookies finns på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

2. Var behandlar vi personuppgifter?
Vi använder oss av systemleverantören Binero för vår webbplats och vår mejlhantering som finns inom EU/EES och personuppgifter behandlas därför till största del inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att behandlas utanför EU/EES om dessa har behandlats i våra webb-enkätverktyg SurveyMonkey, Simple Signup eller MailChimp. I dessa fall garanteras skyddsnivån av att dessa bolag, som har sitt säte i USA, ingår i det s.k. Privacy Shield som garanterar att bolagen uppfyller motsvarande skyddsnivå för personuppgiftsbehandling som i Europa.

3. Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
– IT-tjänster
– Myndigheter i den mån det krävs enligt lagkrav, t.ex. skatteverket
– Finansiell redovisning
– Ledarutvecklingsverktyg t ex TotalSDI (PSP Sweden)
Personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem och regleras alltid specifikt i ett biträdesavtal.

4. Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål.

5. Den registrerades rättigheter
Nedan beskrivs kort den registrerades rättigheter när vi behandlar dennes personuppgifter:

Rätt till tillgång
S.k. registerutdrag. Den registrerade kan gratis en gång per år på egen begäran få tillgång till sparade personuppgifter för att få en djupare insikt i vilka uppgifter vi behandlar och för vilket ändamål.

Rätt till rättelse
Den registrerade kan begära att personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga, eller att uppgifterna kompletteras om dessa är ofullständiga.

Rätt till radering, ”rätten att bli bortglömd”
Den registrerade har rätt till radering under vissa omständigheter, t.ex.:
Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in,
Om den registrerade invänder mot en intresseavvägning vi gjort när vi baserat behandlingen på berättigat intresse och dennes skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse,
Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.

Rätt till begränsning
Den registrerade har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen. Om den registrerade t.ex. har bestridit uppgifternas korrekthet kan denne begära begränsad behandling under den tid som behövs för att utreda frågan.

Rätt till invändning
Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande lag.

Direktmarknadsföring
Som registrerad har man alltid rätt att avsäga sig direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där en individ aktivt valt att söka upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

6. Kontakt
Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter, välkommen att kontakta oss på info@anima.se
Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för implementering och efterlevnad av GDPR i Sverige. Den som upplever att dennes personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt kan alltid lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vi kan komma att justera denna integritetspolicy för att uppdatera hur vi behandlar personuppgifter i den mån verksamheten så kräver. Den senaste versionen är alltid gällande från och med det datum som den är publicerad.