Utveckling av din organistion

Helheten är större än summan av delarna.
Aristoteles

Vi utvecklar struktur & kultur 

För att en grupp eller en organisation ska vara effektiv och produktiv behövs såväl fungerande relationer och en gynnsam kultur som lämpliga arbetsprocesser och en ändamålsenlig organisatorisk struktur. På Anima kombinerar vi alltid affärs- och verksamhetsutveckling med ledarutveckling för att ni ska kunna nå era långsiktiga mål.

Våra utvecklingsprogram, föreläsningar och workshops förbereds och utvecklas i nära samarbete med er. I samarbetet med er fokuserar vi på att ni ska utveckla ledarskap och arbetssätt med känsla och intuition, bortom att ni mekaniskt lär er att utföra något ni tagit till er enbart på det intellektuella planet. 

Har du ett behov av att utveckla din organisation? 

Vi tar gärna ett samtal och delar med oss av våra erfarenheter.

Tidigare genomförda uppdrag

Vi utvecklar och leder långsiktiga och anpassade utvecklingsprogram för att utveckla grupper eller organisationer i syfte att nå sina verksamhetsmål. Varje uppdrag utvecklas därför unikt och skräddarsys efter organisationens specifika behov. Nedan följer några exempel på genomförda uppdrag.

Förändringsledning för Länsstyrelserna

Vi har ett uppdrag tillsammans med LightSwitch att fördjupa kunskaperna om förändringsledning hos ledande personer inom energi, klimat och miljöområdet på Sveriges Länsstyrelser. Vi har utvecklat en tvådagarsutbildning. Genom utbildningen erhåller deltagarna bättre förutsättningar att leda och driva förändringsarbete i deras roller som t ex energi/klimatstrateger och Agenda2030-samordnare. I utbildningen använder vi oss av praktiska ledarskapsverktyg och ramverk som deltagarna har användning för i de sammanhang som de verkar inom. Vi har lagt stort fokus på att deltagarna ska kunna applicera det de lär sig i utbildningen i sitt dagliga arbete.

“Jag hoppas att många på vår jord får möjlighet att inspireras och förändringsledas av er! Jag kom till kursen i tron om att få lära mig rita processflöden men åker istället hem som en rikare människa! Jag har varit på många kurser i mitt liv, men jag tror att jag aldrig har varit med om någon så givande som denna.”

Linda Hassel, Projketledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Inkluderande & utvecklande ledarskap – ett hållbart Advania

Inom ramen för Advania Academy har vi i samarbete med Ethos International genomfört en utbildning för samtliga chefer i inkluderande och utvecklande ledarskap. Utbildningen har gett deltagarna såväl praktiska verktyg som kunskap kring hur könsbalans, mångfald och inkludering är avgörande för att nå ökad effektivitet, produktivitet och önskat affärsresultat. Syftet är att kunskaperna och insikterna från utbildningen ska vara startskottet på en mer långtgående process. En process som syftar till att alla på Advania ska känna sig inkluderade och att Advania ska kunna skapa en ännu mer attraktiv, produktiv och effektiv organisation.

Ett chefsutvecklingsprogram på Briab

För att öka medvetenheten och kunskapen om samt träna på de viktigaste byggstenarna i ett framgångsrikt ledarskap genomförde vi ett chefsprogram för Briabs alla chefer under 2017. Fokus i programmet var att deltagarna direkt skulle kunna relatera övningar och metoder till sitt eget chefskap och därigenom få idéer om hur de själva skulle kunna hitta sina egna bästa sätt att leda och därigenom få ännu större genomslagskraft i chefsrollen.

“Med stor lyhördhet för våra önskemål och genom att skapa en känsla av “att vi gör det tillsammans” utvecklade och genomförde Anna Kowalska Lindberg ett otroligt uppskattat och utvecklande ledarskapsprogram. Ett program som fyllde många syften men som framförallt gav oss ledare och chefer ett gemensamt språk och en plattform av kunskap att verka och kommunicera utifrån.”

Björn Hedskog, tidigare COO och People & Culture Manager Briab

En effektiv ledningsgrupp – Ålands Landskapsregering

Vi genomför ett utvecklingsprogram uppdelat på flera moduler och utvecklingsdagar i en ledningsgrupp för en finansavdelning. Målsättningen är att skapa ett mer effektivt team, en mer sammansvetsad grupp, med mer ledarskap och fler initiativ från gruppmedlemmarna. Syftet med uppdraget är att teamet ska kunna leverera bättre utifrån de förväntningar som finns på hela finansavdelningen. Huvudsakligt fokus ligger på att skapa självinsikt hos individerna, utveckla individuellt ledarskap och en effektiv ledningsgrupp.

“Det samarbete vi på avdelningen och jag personligen haft med Anna har varit bland det bästa jag varit med om i min yrkeskarriär. Anna Kowalska Lindbergs lugn och metodiska sätt att arbeta har verkligen fått mej att stanna upp och kanske för första gången på riktigt fundera över vad jag själv vill få ut av min yrkesroll. Väldigt nyttigt, men samtidigt också oerhört ansträngande.”

Conny Nyholm, Finanschef Ålands Landskapsregering

En effektiv organisation i ett trossamfund

Vi har genomfört en utredning av och tagit fram ett förslag kring en lämplig chefs-/organisationsstruktur för ett trossamfund med målsättningen att denna struktur ska ge bästa förutsättningar och möjlighet till gott ledarskap, professionellt chefskap och fullföljande av arbetsgivaransvaret i chefsrollen. Till grund för detta uppdrag låg ett tidigare uppdrag med att ta fram ett underlag för att kunna utveckla den regionala organisationsstrukturen så att den på bästa sätt skulle kunna bidra till samfundets uppgift.

Att GÖRA jämställdhet och inkludering

En ögonöppnande workshop på 2 – 4 timmar där deltagarna inkluderas genom att med jämna mellanrum reflektera själva samt prata med och lyssna på varandra i små grupper. Workshopen har bland annat arrangerats för grupper inom banksektorn och på teknikkonsultbolag. 

Några punkter i workshopen är:

  • Vad är jämställdhet?
  • Varför jämställdhet?
  • Tillåt dig att veta att du inte vet – om omedveten okunskap och motstånd mot ny kunskap
  • Att GÖRA kön i struktur – möjlighetsstrukturer
  • Att GÖRA kön i kultur – förväntningar på kvinnor och män samt koppling till vår prägling
  • Vad vill DU göra? Vad kan DU göra? Om inte i morgon så på måndag… – om ledarskap och makt