Utveckla din organistion tillsammans med oss

Helheten är en annan än summan av delarna
Kurt Koffka

För att en grupp eller organisation ska vara effektiv och produktiv behövs fungerande relationer och en gynnsam kultur. Det behövs också arbetsprocesser och ändamålsenlig struktur för arbetet. På Anima kombinerar vi affärs- och verksamhetsutveckling med ledar- och grupputveckling för att ni ska nå era långsiktiga mål.

Genom att utveckla en organisation i sin helhet kan stora saker ske. Vi hjälper dig att skapa den struktur och vägledning som krävs för att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas – och på så sätt även utveckla verksamheten.

Anima erbjuder:

• Affärs- och verksamhetsutveckling kombinerad med ledar- och grupputveckling
• Gedigen kartläggning av nuläge, önskat läge (kort- och lång sikt), färdplan och spelregler.
• Stöd i att hitta ert bästa arbetssätt för att uppnå kort- och långsiktiga mål/visioner med hjälp av en färdplan som alla förstår.

Uppdraget utformas tillsammans med dig. Hör av dig för ett samtal!

Helheten framför delarna 

Ett företag och dess olika delar är inte separata från varandra utan bör istället ses som ett ekosystem. I ett bolag finns ägargrupper, styrelser, ledningsgrupper och arbetsgrupper. Dessa i sin tur opererar i relation till andra bolag, sina kunder och intressenter.

”Helheten är en annan än summan av delarna” lär gestaltpsykologen Kurt Koffka ha modifierat Aristoteles uttryck ”helheten är större än delarna”. Det tror vi på! Genom att ta vara på detta faktum och utveckla en organisation i sin helhet kan stora saker ske!

Har du ett behov av att utveckla din organisation? 

Vi tar gärna ett samtal och delar med oss av våra erfarenheter. Du når Anna Kowalska Lindberg på telefon 0704-068890.

Våra viktigaste verktyg

Vi arbetar med väl genomarbetade modeller och verktyg för att stötta er på er bolagsresa.

STYRELSE

Anima arbetar med styrelser som rådgivare, styrelseledamot och processledare. De långvariga uppdragen inkluderar ofta en styrelsepost eller löpande handledning av styrelseledamot/ styrelseordförande. Enskilda punktinsatser kan röra sig om enskilda workshops eller krisledning.

I våra uppdrag gentemot styrelser använder vi oss av Styreslseakademins vägledning och utbildningar för professionell bolags- och styrelseutveckling. En central tes är att en professionell uppdelning mellan ägande och ledning i bolaget är avgörande för framgång i växande bolag – något som vi lägger stor vikt vid i våra uppdrag för att utveckla ägarledda bolag.

Läs mer om Styrelseakademins vägledning i skriften ”Vägledning för god styrelsesed” här.

LEDNINGSGRUPP

Anima stöttar ledningsgrupper att skapa en gemensam bild av organsationens nuläge och framtid. För att ett företag ska lyckas med utveckling och förändring, behöver ledningen se företaget och dess olika delar som ett ekosystem – inte som separata från varandra. Tillsammans kartlägger vi  nuläge, önskat läge, färdplan och spelregler.

Vårt viktigaste verktyg i arbete med ledningsgrupper är målmatrisen. Som verktyg presenteras den som modell i boken Teamutveckling i teori och praktik (Jacobsson & Åkerlund, 2019). Rätt använt kan Målmatrisen användas om en checklista i arbetet med att utveckla en verksamhet, den ger vägledning om de nödvändigheter som behöver vara på plats för att medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas och utveckla verksamheten i önskad riktning.

MEDARBETARE

Anima arbetar med att utveckla medarbetare både genom att utveckla effektiva team och genom att utveckla individers självinsikt och medarbetarskap i grupp.

I de flesta fall handlar dessa uppdrag om självledarskap för förändring, utveckling eller till och med förvandling. Här har förändringsledning en avgörande betydelse för organisationers framgång.

Vi arbetar med utgångspunkt i Harvardprofessorn Dr John P Kotters bok ”Leading Change” (1996) och hans åtta kritiska steg för förändringsledning. Vi använder också dialog verktyget SDI® för att utveckla kommunikations- och relationskompetens i arbetsgrupper samt för att förstå varandra bättre och utveckla en god samarbetskultur.

SDI-verktyget visar på vad som motiverar människor och hjälper oss att förstå hur vi kan använda våra styrkor för att nå resultat i relationer. Verktyget kan också bidra till att förebygga, hantera och sänka kostnaderna för oenighet och konflikt.

Tidigare genomförda uppdrag

Vi utvecklar och leder långsiktiga och anpassade utvecklingsprogram för att utveckla grupper eller organisationer i syfte att nå sina verksamhetsmål. Varje uppdrag utvecklas därför unikt och skräddarsys efter organisationens specifika behov. Nedan följer några exempel på genomförda uppdrag.

STYRELSEORDFÖRANDE

Affärsutveckling och ledarutveckling på Venn Group 

Uppdrag att leda och professionalisera styrelse- och ledningsarbetet i Venn Group, ett medarbetarägt konsultbolag inom samhällsbyggnad och industri.

PROCESSLEDNING & HANDLEDNING

Verksamhetsutveckling av Energikontoret, Region Östergötland

Uppdrag att förbereda för och processleda arbetet med att ta Energikontoret till nästa nivå genom att utveckla teamledare, teamet som helhet och dess arbetssätt.

NÄRINGSLIVSCHEF

Utveckling av Näringslivsenheten i Haninge kommun

Uppdrag att som interimschef under ett år leda Näringslivsenheten i förändring, med målet att ta en mer proaktiv och uppsökande roll för att attrahera och behålla fler investeringar och etableringar i kommunen.

En inkluderande organisation – en ögonöppnare på Advania

En ögonöppnare ger deltagarna en del praktiska verktyg och kunskap kring hur könsbalans, mångfald och inkludering är avgörande för att nå ökad effektivitet, produktivitet och önskat affärsresultat.

”Ögonöppnaren uppfyllde gott och väl våra förväntningar och den har blivit en snackis. Detta ska vi fortsätta med!”
 

Magnus Wemby, HR-chef Advania

Förändringsledning – en fördjupning inom Länsstyrelserna

Vi har ett uppdrag tillsammans med Lightswitch att fördjupa kunskaperna om förändringsledning hos nyckelpersoner inom energi, klimat och miljöområdet.

“Jag hoppas att många på vår jord får möjlighet att inspireras och förändringsledas av er! Jag kom till kursen i tron om att få lära mig rita processflöden men åker istället hem som en rikare människa! Jag har varit på många kurser i mitt liv, men jag tror att jag aldrig har varit med om någon så givande som denna.”

Linda Hassel, Projketledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ett chefutvecklingsprogram – Briab Brand & Riskingenjörerna

För att öka medvetenheten och kunskapen om samt träna på de viktigaste byggstenarna i ett framgångsrikt ledarskap genomförde vi ett chefsprogram för Briabs alla chefer under 2017.

“Med stor lyhördhet för våra önskemål och genom att skapa en känsla av “att vi gör det tillsammans” utvecklade och genomförde Anna Kowalska Lindberg ett otroligt uppskattat och utvecklande ledarskapsprogram. Ett program som fyllde många syften men som framförallt gav oss ledare och chefer ett gemensamt språk och en plattform av kunskap att verka och kommunicera utifrån.”

Björn Hedskog, tidigare COO och People & Culture Manager Briab

En effektiv organisation – en organisationsutredning för Equmeniakyrkan

Vi har genomfört en utredning av och tagit fram ett förslag kring en lämplig chefs-/ organisationsstruktur för Equmeniakyrkan med målsättningen att denna struktur ska ge bästa förutsättningar och möjlighet till gott ledarskap, professionellt chefskap och fullföljande av arbetsgivaransvaret i chefsrollen.

En effektiv ledningsgrupp – Ålands Landskapsregering

Vi genomför ett utvecklingsprogram uppdelat på flera moduler och utvecklingsdagar i en ledningsgrupp för en finansavdelning. Målsättningen är att skapa ett mer effektivt team, en mer sammansvetsad grupp, med mer ledarskap och fler initiativ från gruppmedlemmarna.

“Det samarbete vi på avdelningen och jag personligen haft med Anna har varit bland det bästa jag varit med om i min yrkeskarriär. Anna Kowalska Lindbergs lugn och metodiska sätt att arbeta har verkligen fått mej att stanna upp och kanske för första gången på riktigt fundera över vad jag själv vill få ut av min yrkesroll. Väldigt nyttigt, men samtidigt också oerhört ansträngande.”

Conny Nyholm, Finanschef Ålands Landskapsregering