Bli människa genom att hitta ditt bästa sätt att leda som kvinna och som man

8 maj 2023

För att utveckla ledarskap som en relation behöver du börja med relationen till dig själv. Du behöver hitta ditt eget bästa jag och ditt eget bästa sätt att leda bortom förväntningar och normer – hitta ditt eget sätt att leda som den människa du är. För att nå dit behövs både medvetenhet och kunskap om vad det innebär att vara i en ledande roll som just kvinna eller man. Vägarna till det översta steget på denna medvetenhets- och kunskapstrappa ser olika ut för kvinnor och män och här guidar vi dig uppför respektive trappsteg.

Och varför ta avstamp i betydelsen av att vara kvinna respektive man och inte i någon av alla de övriga mångfaldsaspekterna och förväntningarna? Jo, därför att omedvetna förväntningar utifrån om du är kvinna eller man alltid finns även om det aldrig handlar om bara kön. Och när du når en medveten kunskap om vad det innebär att vara i en ledande roll som just kvinna eller man, då har du också öppnat ögonen för att hitta dig själv som människa och ditt bästa sätt på alla plan.

Både kvinnor och män kommer in i livet och arbetslivet i en slags ungdomsfas, där vi tror att vi har lika, jämlika och jämställda möjligheter. Unga män når snabbt framgångar genom att få karriärdrivande arbetsuppgifter, befordran och löneutveckling medan unga kvinnor i denna ungdomsfas vare sig ser eller förstår de hinder de äldre, mer erfarna kvinnorna pratar om. Det är ett stadium av oskuldsfullhet och både kvinnor och män upplever här ett ointresse kring att ta sig till en medvetenhet om genusordningen.

Hitta ditt bästa sätt att leda som kvinna

Steg 1: Livet som kvinna ger dig omedveten kunskap

Genom livet och yrkeslivet är det oundvikligt för kvinnor att inte kliva upp på första steget på medvetenhetstrappan. Kvinnor känner tidigt att förväntningarna på dem som kvinnor skiljer sig från förväntningarna på män, men de kan inte härleda känslan. Det är ett stadium av omedveten kunskap. Det innebär att du som kvinna ’vet’ (undermedvetet) att det är något du inte förstår gällande begränsningen att forma ditt liv och att göra karriär. Många kvinnor känner ett starkt motstånd här, de vill inte se sig tillhöra den stora gruppen kvinnor, då de inte vill vara ’offer’ för en över- och underordning.

För att komma vidare uppför medvetenhetstrappan behöver kvinnor tillåta sig att känna att de lätt blir begränsade i chefsrollen i och med förväntningarna på dem som just kvinnor. Och att de inte stoppar undan och trycker tillbaka denna känsla. Att trycka tillbaka känslan är en försvarsmekanism, vars syfte är att undvika den ångest som en konflikt mellan känsla och intellekt skulle ge upphov till. Intellektuellt tror vi ju fortfarande att kvinnor och mäns möjligheter inte skiljer sig åt och därför riktar kvinnor känslan inåt, istället för utåt. Kvinnors slutsats blir att det är ”fel” på mig, om jag bara jobbar lite hårdare, anstränger mig lite mer så ska nog mina möjligheter vara lika goda som mina manliga kollegors. Och kvinnor jobbar hårt, hårdare och blir ofta utmattade och utbrända.

Steg 2: När mönstret blir tydligt väcks dina känslor

Så småningom börjar kvinnor dela sina erfarenheter med varandra och ser det tydliga mönstret att de alla arbetar mycket hårt och levererar oerhört mycket värde utan att göra anspråk på rättmätig belöning. De jobbar på utan att nå höga maktpositioner eller göra någon särskild karriär samtidigt som männen springer förbi utan att nödvändigtvis vara vare sig mer kompetenta eller mer erfarna.

När mönstret blir tydligt väcks känslorna som blir språngbrädan till att kvinnor tar klivet upp på nästa steg, till den nödvändiga medvetenheten om varifrån den tidigare känslan härrör. Avgörande här är att kvinnor upptäcker och blir på det klara med de samhälleliga strukturerna kopplat till kön, de olika förväntningarna som fortfarande finns på kvinnor och män genom de socialt konstruerade könsrollerna. Först då kan kvinnor få ihop känsla och intellekt, när de inlemmar sina egna upplevelser i de mönster och den struktur de ser och blivit medvetna om. Här väcks ofta starka känslor, inte sällan vrede, över sakernas tillstånd, över att män är gynnade och kvinnor missgynnade samt över det faktum att den förväntade kvinnorollen begränsar dina möjligheter att leda och framförallt chefa.

Så kan den omedvetna kunskapen hos kvinnor bli till medveten kunskap om hur du som kvinna kan hitta ditt bästa jag och ditt bästa sätt att leda bortom förväntningarna i kvinnorollen, och bli människa. 

Hitta ditt bästa sätt att leda som man

Steg1: Tillåt dig att veta att du, som man, inte vet 

Män kan stanna länge i den omedvetna okunskapen om skillnaden mellan att vara kvinna och man i livet och yrkeslivet. Här finns ju inte möjligheten att på samma sätt uppleva och känna livs- och karriärsnackdelarna som kvinnorna erfar. Privilegier känns inte, liksom medvind, utan män tolkar lätt sina framgångar helt och hållet som en effekt av deras egen goda förmåga, idoga arbete och taktiska överväganden.

Första steget för män på medvetenhetstrappan tas genom att du som man tillåter dig att veta att du inte känner till kvinnors och mäns olika möjligheter och könets betydelse för framgång. Medvetandegörandet kan ske genom att du börjar se de mönster och ta till dig den fakta som finns om kvinnors och mäns olika erfarenheter och olika möjligheter på grund av de socialt konstruerade könsrollerna. #metoo var ett tydligt exempel på en riktig ögonöppnare för män.

Steg 2: Med medvetenheten väcks din nyfikenhet

När män blir medvetna om sin okunskap och därmed öppnar sig för kvinnors berättelser, då väcks männens nyfikenhet och okunskapen kan byggas på med kunskap. Och med denna kunskap väcks känslor hos männen. Kunskapen innebär ju också att som man komma till medvetande om och på djupet känna både det privilegium det innebär att vara man och samtidigt den orättvisa som begränsningen i den trånga mansnormen innebär. En begränsning som inskränker dina möjligheter att utveckla ledarskap som en relation. Det är ett mycket känslomässigt steg där män kan uppleva alla möjliga sorts känslor, alltifrån sorg, tyngd och smärta till lättnad. Så kan den från början omedvetna okunskapen hos män bli till medveten kunskap om hur du kan hitta ditt bästa jag och ditt bästa sätt att leda bortom förväntningarna i mansrollen, och bli människa.

Anna Kowalska Lindberg